Menu
Hồng Danh Bửu Sám
Nghi Thức Cầu An
Nghi Thức Cầu Siêu
Sám Châu Hoằng
Nghi Thức Cúng Ngọ
Nghi Thức Cúng Vong
Sám Đại Từ
48 Lời Nguyện Di Đà
Sám Di Lặc
Nghi Thức Khai Kinh
Nghi Thức Hồi Hướng
Sám Khể Thủ
Văn Khuyến Tu
Kim Cang Bát Nhã
Kinh Di Đà
Kinh Vu Lan
Kinh Lăng Nghiêm
Sám Mục Liên
Bát Đại Nhân Giác
Sám Phật Đản
Kinh Phiền Giận
Kinh Phổ Môn
Nghi Thức Phóng Sanh
Phục Nguyện
Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu
Nghi Thức Quá Đường
Nghi Thức Bát Quan Trai
Sám Quy Mạng I
Sám Quy Mạng II
NGHI THỨC CÚNG NGỌ
(Thắp đèn đốt trầm xong, toàn thể đứng ngay ngắn, chắp tay để ngang ngực mật niệm)
TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:
Án lam. (7 lần)
TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:
Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)
TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:
Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)
AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:
Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)
PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT
Nguyện thử diệu hương vân Biến mãn thập phương giới Cúng dường nhứt thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát Vô biên Thanh Văn chúng Cập nhứt thiết Thánh Hiền. Duyên khởi quang minh đài Xứng tánh tác Phật sự Phổ huân chư chúng sanh Giai phát Bồ Đề tâm Viễn ly chư vọng nghiệp Viên thành Vô Thượng Đạo.
TÁN PHẬT
Pháp Vương vô thượng tôn Tam giới vô luân thất Thiên nhơn chi Đạo sư Tứ sanh chi từ phụ. Ư nhứt niệm quy y Năng diệt tam kỳ nghiệp Xưng dương nhược tán thán Ức kiếp mạc năng tận.
QUÁN TƯỞNG
(Đứng dậy cắm hương lên lư rồi vị chủ lể chắp tay đứng thẳng và niệm)
Năng lễ sở lễ tánh không tịch Cảm ứng đạo giao nan tư nghì Ngã thử đạo tràng như Đế châu Thập phương chư Phật ảnh hiện trung Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.
CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:
1- Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy)
2- Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nhất Thiết Chư Hiền Thánh Tăng (1 lạy)
3- Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)
TÁN HƯƠNG
Hương tài nhiệt, lư phần bảo đảnh trung, chiên đàn trầm nhũ chơn kham cúng, hương yên liễu nhiễu liên hoa động, chư Phật Bồ Tát hạ thiên cung, Thiên Thai sơn La Hán lai thọ nhân gian cúng. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách "Xá Lợi Tử Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệt phục như thị". Xá Lợi Tử thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố Không trung vô Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức; vô Nhãn, Nhĩ, Tỉ, Thiệt, Thân, Ý, vô Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; vô Nhãn Giới, nãi chí vô Ý Thức Giới, vô Vô-Minh, diệc vô Vô-Minh tận, nãi chí vô Lão Tử, diệc vô Lão Tử tận, vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô Trí diệc vô Đắc, dĩ vô sở Đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chơn thiệt bất hư, cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết: "Yết đế yết đế, Ba la yết đế. Ba la tăng yết đế Bồ đề tát bà ha".
Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, Thập phương thế giới diệc vô tĩ, Thế gian sở hữu ngã tận kiến, Nhứt thiết vô hữu như Phật giả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Nam mô thường trụ thập phương Phật.
Nam mô thường trụ thập phương Pháp.
Nam mô thường trụ thập phương Tăng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đương Lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.
Nam mô Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.
Nam mô thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật.
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát.
Nam mô Già Lam Thánh chúng Bồ Tát.
Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát.
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Nam mô tát phạ đác tha nga đa, phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)
Thử thực sắc hương vị, Thượng cúng thập phương Phật, Trung phụng chư Hiền Thánh, Hạ cập lục đạo phẩm, Đẳng thí vô sai biệt, Tùy nguyện giai bảo mãn, Linh kim thí giả, Đắc vô lượng ba la mật, Tam đức lục vị, Cúng Phật cập Tăng, Pháp giới hữu tình, Phổ đồng cúng dường.
PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:
Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
BÀI TÁN PHỔ CÚNG DƯỜNG
Ngã kim phụng hiến cam lồ vị, Lượng đẳng tu di vô quá thượng, Sắc hương mỹ vị biến hư không, Duy nguyện từ bi ai nạp thọ. Nam mô phổ cúng dường Bồ Tát. (3 lần)
Tứ sanh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn, Bát nạn, tam đồ cọng nhập Tỳ Lô tánh hải.
TỰ QUY và ĐẢNH LỄ
(Đồng đứng dậy chắp tay niệm lớn)
— Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm (1 lạy)
— Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. (1 lạy)
— Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)
HỒI HƯỚNG
Nguyện dĩ thử công đức Phổ cập ư nhứt thiết Ngã đẳng giữ chúng sanh Giai cọng thành Phật Đạo.

Download

Copyright @ Tu Viện Kim Cang Năm 2007
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712